Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Người cấp tin
1 Nguyễn Văn Giới Trung Bạn- thị trấn Chờ- Yên Phong- Bắc Ninh 27/03/1979 Mặt trận Lạng Sơn Môc sáu bên Trung Quốc Nguyễn Văn Quát
2 Nguyễn Văn Ngọc Quế Võ- Bắc Ninh 11/1972 Quảng Trị Nghiêm Đình Chế
3 Đặng Công Tống TT Chờ- Yên Phong- Bắc Ninh 02/1979 XePhôn Campuchia Cạnh Sân bay Bát Tăng băng Nguyễn Thanh Thuỷ
4 Nguyễn Văn Phúc Đại Phúc- TP Bắc Ninh- Bắc Ninh 03/1978 Tân Biên- Tây Ninh Cà Tum- Tân Biên- Tây Ninh Nguyễn Thanh Thuỷ
5 Lân Quan Đô- Văn Môn- Yên Phong- Bắc Ninh Campuchia Sân bay Bát Tăng băng Nguyễn Văn Giao
6 Vụ Quan Đô- Văn Môn- Yên Phong- Bắc Ninh Campuchia Sân bay Bát Tăng băng Nguyễn Văn Giao
7 Ngô Văn Quyết Giới Tế- Phú Lâm- Tiên Du- Bắc Ninh Ngô Văn Quyết
8 Nguyễn Tất Thành Hạ Giang- Phú Lâm- Tiên Du- Bắc Ninh 19/02/1979 Bản Chắt Bản chắt Đỗ Quí Quế
9 Cầu Chương Mỹ - Hà Tây 29/03/1969 Hường Hoá- Quảng trị và San vânn khẹt- Lào Nguyễn Văn Minh
10 Điều Phú Thọ 04/1969 Hướng Hoá- Quảng trị và Sanvanakhẹt- Lào Nguyễn Văn Minh