Trang vàng danh dự

 

TRANG VÀNG DANH DỰ CỤC CHÍNH SÁCH

-------------

I. Ngày 21/12/2005, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, được phong tặng danh hiệu“Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới, theo Quyết định số 1502/QĐ/CTN, do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ năm 1995 đến năm 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương các loại:

1. Huân chương Độc lập hạng Nhất, theo Quyết định số 08/QĐ-CTN ngày 04/01/2012, do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2. Huân chương Quân công hạng Nhì, theo Quyết định số 118/QĐ-CTN ngày 05/3/2002, do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký, vì đã có thành tích xuất sắc (1997 - 2001) góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Huân chương Quân công hạng Ba, theo Quyết định số 583/HĐNN7 ngày 10/12/1984, do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký, vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

4. Huân chương Quân công hạng Ba, theo Quyết định số 1140/KT-CTN ngày 14/01/1997, do Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác (1991 - 1996), góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Huân chương Chiến công hạng Nhất, theo Quyết định số 1304/KT-CTN ngày 22/7/1997, do Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký, vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách thương binh liệt sĩ và hậu phương quân đội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6. Huân chương Chiến công hạng Ba, theo Quyết định số 98/KT-CTN ngày 22/3/2000, do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký, vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với đề tài “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách đãi ngộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong tình hình mới”.

7. Huân chương Lao động hạng Nhất, theo Quyết định số 175/QĐ-CTN ngày 28/02/2005, do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” (1994 - 2004).

8. Huân chương Lao động hạng Nhì (Nhà nước Lào), theo Quyết định số 67/CTN ngày 08/5/2008, do Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chum-Mạ-Ly Xay-Nhạ-Xỏn ký, vì đã có thành tích giúp đỡ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào suốt thời gian qua, nhất là việc đào tạo cán bộ, khám, điều trị sức khỏe và các trang thiết bị khác, góp phần phát triển hữu nghị tình đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam.

9. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, theo Quyết định số 1658/QĐ-CTN ngày 12/10/2012, do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, qui tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ, Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ kháng chiến.

10. Huân chương ITXALA (Tự do) hạng Nhất (Nhà nước Lào), theo Quyết định số 39/CTN ngày 29/10/1999, do Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký, vì đã có thành tích giúp đỡ cách mạng Lào trong 30 năm.

11. Huân chương Hữu nghị (Nhà nước Lào), theo Quyết định số 096/CTN ngày 01/4/2013, do Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào trong các thời kỳ chiến tranh, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

12. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, theo Quyết định số 2259/QĐ-CTN ngày 24/10/2016, do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký, vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

13. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, theo Quyết định số 995/QĐ-CTN ngày 20/6/2018, do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Dân quân tự vệ giai đoạn 2009 - 2017, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

14. Huân chương Hữu nghị Nhà nước Campuchia hạng Thập pạ đân, theo Quyết định số 1255 ngày 27/12/2018, do Thủ tướng Vương quốc Camphuchia ký, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

15. Huân chương Quân công hạng Nhất, theo Quyết định số 1198/QĐ-CTN ngày 08/7/2021, do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

III. Cục Chính sách đã được Chính phủ, Bộ quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng nhiều Cờ thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng:

1. Thủ tướng Chính phủ 03 lần tặng Cờ thưởng cho Cục Chính sách, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua các năm 2001; 2002; 2007.

2. Bộ Quốc phòng 13 lần tặng Cờ thưởng cho Cục Chính sách:

- Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các năm 1995, 2003, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.

- Đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân năm 2008, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (1999 - 2008).

- Đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác năm 2011, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đơn vị xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp,     lành mạnh” trong Quân đội giai đoạn 1992 - 2017.

3. Tổng cục Chính trị 16 lần tặng Cờ thưởng cho Cục Chính sách:

- Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa 10 năm (1992 - 2002).

- Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các năm: 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2009.

- Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 05 năm (1994 - 1999).

- Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng 03 năm (2000 - 2003).

- Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm (2004 - 2009).

- Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2012, năm 2013.

- Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

- Là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn (2009 - 2014).

- Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019.

Ngoài ra, Tổng cục Chính trị còn tặng 09 Cờ thưởng cho Cục Chính sách về thành tích trong hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

IV. Cục Chính sách đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen:

1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 18/5/2010, đã có thành tích xuất sắc thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: theo Quyết định số 1307/QĐ-TTg ngày 10/8/2015, đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội NDVN và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: theo Quyết định số 1617/QĐ-TTg ngày 20/10/2020, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã 02 lần tặng thưởng Bằng khen cho Cục Chính sách: theo Quyết định số 907/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/7/2006, vì đã có nhiều đóng góp trong phong trào đền ơn đáp nghĩa năm 2006; theo Quyết định số 1487/QĐ-LĐTBXH ngày 15/10/2015, vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng (2014 - 2015); theo Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH ngày 14/9/2017, vì đã có nhiều đóng góp trong công tác triển khai, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); theo Quyết định số 1424/QĐ-LĐTBXH ngày 15/10/2018, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo việc xác nhận thương binh do cơ quan Quân đội thực hiện từ năm 2015 đến năm 2017; theo Quyết định số 1644/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát, công nhận người có công với cách mạng giai đoạn 2013 - 2020.

5. Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: theo Quyết định số 299/QĐ-MTTQVN-BTT ngày 22/4/2010, đã có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình toàn quân xây dựng 1.500 nhà tình nghĩa nhà đồng đội trong 2 năm (2008 - 2009).

6. Bộ Quốc phòng đã 15 lần tặng thưởng Bằng khen cho Cục Chính sách vào các năm 1985; 1986; 2004; 2005; 2008, 2009, 2011 (03 lần được tặng BK), 2013, 2014, 2015 (02 lần được tặng BK), 2016, 2017, 2018 (02 lần được tặng BK), 2019, 2020 (06 lần được tặng BK), 2021 (03 lần được tặng BK).

7. Tổng cục Chính trị đã 09 lần tặng thưởng Bằng khen cho Cục Chính sách vào các năm: 1992; 1994 (02 lần được tặng BK); 2000; 2004; 2007, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

V. Cục Chính sách đã được Bộ Quốc phòng tặng thưởng danh hiệu

1. Đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022.

2. Đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, Mẫu mực” năm 2020.

VI.  Đảng bộ Cục Chính sách đã được tặng thưởng:

1. Đảng ủy Quân sự Trung ương 02 lần tặng Cờ cho Đảng bộ Cục Chính sách:

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (1996 - 2000).

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2001 - 2005).

2. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng Cờ vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền nhiệm kỳ (2015 - 2020).

3. Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị 05 lần tặng Bằng khen cho Đảng bộ Cục Chính sách:

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” năm 2009.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu ba năm liền 2006, 2007, 2008.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 1998.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu xuất sắc ba năm liền 2011, 2012, 2013.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm năm liền (2011- 2015).

4. Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiều lần tặng Giấy khen cho Đảng bộ Cục Chính sách:

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh” nhiệm kỳ (1993 - 1995).

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh” nhiệm kỳ (2001 - 2003).

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh”  nhiệm kỳ (2005 - 2008).

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2012.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2014.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2016.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2017.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

- Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

Ngoài phần thưởng của Cục Chính sách và của Đảng bộ Cục Chính sách, các Phòng, Ban và Hội Phụ nữ trong Cục Chính sách đã được tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu thi đua…

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TRONG NGÀNH CHÍNH SÁCH QUÂN ĐỘI

ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

__________________

A. Tập thể

1. Đội qui tập mộ Liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 843 KT/CTN, ngày 02/11/2001, do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc từ năm 1989 đến năm 2001 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đội qui tập mộ Liệt sĩ 584 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 281 /QĐ-CTN, ngày 13/3/2008, do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký, vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ năm 1996 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

3. Đội qui tập 192 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 645/KT-CTN, ngày 12/12/2000 do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tìm kiếm, cất bốc, qui tập mộ Liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và trong nước.

B. Cá nhân

1. Đồng chí Đại tá Hồ Thị Bi, nguyên cán bộ thuộc Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị giai đoạn 1967 – 1975, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” theo Quyết định số 385 KT/CTN, ngày 20/12/1994 do Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

2. Đồng chí Thượng tá Trần Hữu Lưu, Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sĩ/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” theo Quyết định số 1939/QĐ-CTN, ngày 11/11/2010, do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

3. Đồng chí Trung tá Phạm Hạnh Phúc, Trợ lý Chính sách thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, theo Quyết định số 396 KT/CTN, ngày 02/7/2002, do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới (1989 - 2001), góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

--------------------

 


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 16047 Cập nhật lúc: 06/02/2023 9:49
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 199

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17803014