Thường vụ Quân ủy Trung ương ban bành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tình hình, yêu cầu nhiệm vụ công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2017 - 2022 và những năm tiếp theo; công tác người có công với cách mạng thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, ngày 24/11/2017, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban bành Kế hoạch số 1085-KH/QUTW về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Theo đó, để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã đề ra 05 nhóm biện pháp, gồm: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng trong Quân đội; tổ chức tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong Quân đội./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: KH 1085-KH/QUTW 24/11/17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2311 Cập nhật lúc: 11/01/2018 5:54
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 133

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17255366