Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Chính sách Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách.

Để bảo đảm cho chính sách và công tác chính sách trong Quân đội, hậu phương Quân đội vận hành trôi chảy, đạt hiệu quả cao, phải không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác chính sách ở các cấp vững vàng về quan điểm, nguyên tắc, tinh thông về nghiệp vụ, nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm cao, sâu nặng nghĩa tình với đồng đội, với nhân dân. Đó là bài học sâu sắc cần thực hiện tốt hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Sự hình thành và phát triển của ngành Chính sách Quân đội gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua hơn 70 xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Chính sách Quân đội không ngừng được kiện toàn, củng cố, chăm lo xây dựng cả về số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thấm nhuần quan điểm, đường lối của Đảng, cán bộ, nhân viên ngành Chính sách Quân đội luôn tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương lớn về chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Ngành Chính sách Quân đội đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hết lòng chăm lo, bảo đảm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; thực hiện tốt công tác chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các chính sách hậu phương Quân đội. Qua đó, góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
   

Trong giai đoạn hiện nay, trước tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; sự chống phá của các thế lực thù địch; sự biến động về tổ chức, biên chế của Quân đội; những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh còn nhiều, đa dạng và phức tạp (do quá trình thực hiện tinh giảm tổ chức, biên chế của Quân đội, nhiều đơn vị giải thể, sáp nhập, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, bị thất lạc); yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới đang đặt ra cho cán bộ, nhân viên ngành Chính sách Quân đội những thách thức và yêu cầu mới trong thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Trước tình hình trên, để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo  xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách. Chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan và cán bộ làm công tác chính sách thường xuyên vững mạnh là bài học xuyên suốt, có giá trị cả trước mắt và lâu dài. Mọi biểu hiện xem nhẹ hoặc thiếu quan tâm xây dựng, để lực lượng làm công tác chính sách yếu kém cả về lập trường quan điểm và năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp thì kết quả tổ chức thực hiện cũng hạn chế, ảnh hưởng đến xây dựng Quân đội và hậu phương Quân đội. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thống nhất nhận thức: chính sách và công tác chính sách là yếu tố rất quan trọng, tạo động lực chính trị - tinh thần mạnh mẽ trong Quân đội và hậu phương Quân đội ở mọi giai đoạn cách mạng. Thực tiễn cho thấy, để có chính sách đúng, tổ chức thực hiện công tác chính sách đạt hiệu quả, yếu tố con người - cán bộ làm công tác chính sách luôn giữ vai trò quyết định. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần bám sát quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, nội dung, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các nghị quyết, quy định, quy chế của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ trong Quân đội để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách ở các cấp có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức, năng lực toàn diện, chuyên sâu, phương pháp, tác phong công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đưa vào quy hoạch để bồi dưỡng, phát triển, nhất là cán bộ làm công tác chính sách ở cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo ngắn hạn, dài hạn nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, phải tạo điều kiện để họ có thời gian tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác và tạo sự ổn định, phát triển của ngành Chính sách Quân đội.

Hai là, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách. Công tác chính sách có vai trò rất quan trọng, song cũng là mặt công tác “nhạy cảm”. Nếu cán bộ làm công tác chính sách không có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẽ rất dễ bị mua chuộc, lôi kéo, dẫn đến vi phạm pháp luật. Cùng với đó, nếu phẩm chất đạo đức của cán bộ không tốt, họ cũng có thể lợi dụng để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng hoặc gây cản trở, khó khăn, nhũng nhiễu cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách, làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ và Quân đội. Đó cũng là mảnh đất mầu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Quân đội và đất nước. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách. Thực thiện tốt việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện hành vi tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ chính sách toàn quân vững vàng về chính trị, trong sáng về phẩm chất, tận tâm, tận tụy với công việc.

Ba là, tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách. Theo đó, cần xây dựng lực lượng này có đủ năng lực nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, nhất là chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, các chính sách đặc thù trong Quân đội và chính sách ưu đãi người có công với cách mạng,... ngày càng tốt hơn. Để đạt được điều đó, cần thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác chính sách. Các học viện, nhà trường Quân đội cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình phù hợp để giảng dạy nâng cao kiến thức, kỹ năng tiến hành công tác chính sách cho các đối tượng học viên. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chính sách toàn quân, bảo đảm thống nhất nhận thức, nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, Quân đội chưa có chuyên ngành riêng trong đào tạo cán bộ làm công tác chính sách; trong khi đó, thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ công tác chính sách càng ngày càng khó khăn, phức tạp. Vì vât, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên ngành Chính sách Quân đội phải tích cực, chủ động tự học, tự nghiên cứu nắm vững các quan điểm chỉ đạo, phương hướng xây dựng chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; có tư duy sáng tạo, khoa học trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đẩy mạnh đổi mới phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ ngành Chính sách Quân đội. Chính sách và công tác chính sách trong Quân đội, hậu phương Quân đội chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nó luôn bám sát thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội và nhu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng phục vụ trong Quân đội, hậu phương Quân đội,… phù hợp với khả năng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn của đất nước. Vì vậy, cần tập trung xây dựng cho đội ngũ cán bộ ngành Chính sách Quân đội phương pháp, tác phong làm việc khoa học, tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc, gương mẫu cả trong lời nói và việc làm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chính sách phải bám sát thực tiễn, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các đối tượng chính sách; coi trọng công tác xây dựng kế hoạch, chương trình công tác với từng nội dung, biện pháp cụ thể; chủ động thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới. Đội ngũ cán bộ của ngành Chính sách phải luôn bám sát cơ sở, chú trọng kiểm tra, quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện các chế độ, chính sách; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và đối tượng chính sách hậu phương Quân đội được thụ hưởng các chính sách theo quy định; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, không để tồn đọng kéo dài hoặc gây bức xúc cho đối tượng. Một trong những yêu cầu về tác phong công tác của cán bộ chính sách hiện nay là phải luôn thể hiện thái độ “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; triệt để khắc phục bệnh quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm” . Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác chính sách thực sự “đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động sáng tạo”, có đủ phẩm chất, trí tuệ, vững vàng về quan điểm, nguyên tắc, tinh thông về nghiệp vụ, nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm cao, sâu nặng nghĩa tình với đồng đội, với nhân dân; chăm sóc bảo vệ lợi ích chính đáng về vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội là trực tiếp góp phần xây dựng, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong Quân đội, đảm bảo cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

(Tạp chí QPTD số Tháng 02/2019)


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1868 Cập nhật lúc: 15/02/2019 15:08
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 96

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6659425