Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ công tác của Cục Chính sách

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ công tác của Cục Chính sách

I. CHỨC NĂNG

Cục Chính sách là cơ quan nghiệp vụ đầu ngành về Công tác chính sách trong Quân đội, trực thuộc Tổng cục Chính trị, có chức năng: Nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành và tổ chức thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; chỉ đạo, quản lý Công tác chính sách toàn quân.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Giúp Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương), Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị nghiên cứu, tham mưu đề xuất chủ trương, phương hướng xây dựng và thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; xây dựng và chỉ đạo thực hiện, quản lý kế hoạch Công tác chính sách trong Quân đội.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội giúp Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Quân uỷ Trung ương nghiên cứu, đề nghị ban hành, bổ sung, sửa đổi hoặc vận dụng thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tham gia nghiên cứu các chính sách liên quan đến Quân đội, hậu phương Quân đội do các cơ quan, các ngành trong và ngoài Quân đội nghiên cứu, đề xuất trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Trực tiếp chủ trì nghiên cứu đề đạt ban hành, vận dụng, bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp đặc thù trong Quân đội; các chính sách, chế độ đối với lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù biên giới, hải đảo, quốc tế; chế độ đối với các đối tượng thôi phục vụ tại ngũ, chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách ưu đãi người có công, chế độ đối với người bị thương, bị bệnh, tai nạn lao động, hy sinh, từ trần; chính sách hậu phương Quân đội và các chế độ, chính sách liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều ngành trong và ngoài Quân đội.

4. Chủ trì, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ về tinh thần, vật chất hiện hành đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và việc thực hiện kế hoạch chấp hành các chế độ Công tác chính sách toàn quân.

5. Trực tiếp giúp Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đón tiếp khách chính sách; giải quyết đơn thư, khiếu nại về chính sách theo quy định của pháp luật. 

6. Đề xuất và chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng ngành, bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác chính sách; tham gia việc quản lý cán bộ Ngành chính sách Quân đội. Xây dựng cơ quan Cục Chính sách vững mạnh toàn diện.

7. Tiếp nhận, quản lý, phân cấp, sử dụng các nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà nước, Quân đội và từ các nguồn khác đúng quy định.

8. Sơ kết, tổng kết việc nghiên cứu đề xuất, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả Công tác chính sách trong Quân đội theo quy định.

9. Quản lý, lưu trữ hồ sơ thực hiện chính sách người có công và các chế độ, chính sách có liên quan theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị giao và xây dựng Cục vững mạnh toàn diện.

III. CÁC MỐI QUAN HỆ

1. Đối với Tổng cục Chính trị: Cục Chính sách chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và sự lãnh đạo của Đảng uỷ Cơ quan TCCT về xây dựng Đảng, xây dựng Cục vững mạnh toàn diện.

2. Đối với các cơ quan chức năng có liên quan trong và ngoài Quân đội phối hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Đối với hệ thống cơ quan chính sách các cấp trong toàn quân là quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về Công tác chính sách./.

(Trích nội dung Quy định kèm theo Quyết định số 404/QĐ-CT ngày 22/4/2005 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ của Cục Chính sách).

                                                       PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP/CCS


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 19033 Cập nhật lúc: 07/09/2020 9:16
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 187

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11336553