Thực hiện toàn diện, đồng bộ các chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa

Thiếu tướng, TS. Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT

Quán triệt Cương lĩnh, các Nghị quyết của Đảng về chính sách xã hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015), trong 5 năm qua công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, 'Đền ơn, đáp nghĩa' được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Một là, tham mưu, đề xuất đúng phương hướng, kế hoạch công tác chính sách cho cả nhiệm kỳ và hàng năm. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá các nghị quyết, phương hướng, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Tổng cục Chính trị đã trình Thường vụ Quân uỷ Trung ương ban hành Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch số 469-KH/QU ngày 05/11/2013 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; cấp uỷ, chủ trì các cấp trong toàn quân đã xác định chủ trương, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn từng đơn vị, địa phương. Kế hoạch Công tác chính sách hàng năm; các hoạt động công tác chính sách nhân các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của quân đội và các lĩnh vực chính sách lớn được tổ chức, triển khai cơ bản, đồng bộ, phát huy được sức mạnh tổng hợp và đạt hiệu quả tốt.

Hai là, tập trung đề xuất và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ. Tiếp tục hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đặc thù trong quân đội; ưu tiên đề xuất và thực hiện tốt các chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng khó khăn, biên giới, biển đảo; chủ động nghiên cứu đề xuất các chính sách đối với lực lượng mới trong quá trình hiện đại hoá quân đội (chính sách đối với tàu ngầm, không quân, hải quân, cảnh sát biển…); bổ sung kịp thời chính sách đối với lực lượng đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; đề xuất và thực hiện tốt các chính sách giữ gìn, thu hút nguồn lực chất lượng cao làm việc ở các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng trong quân đội; quan tâm thực hiện các chế độ đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, góp phần tinh giản biên chế quân đội. Từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, an điều dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ; bổ sung các chính sách hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp quân đội…

Ba là, thực hiện chu đáo các chính sách hậu phương quân đội. Pháp luật hoá ngày càng rộng rãi và thực hiện tốt chính sách đối với gia đình quân nhân tại ngũ; hỗ trợ kịp thời gia đình cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ vùng sâu, vùng xa, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; thực hiện tốt các chế độ chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ giáo dục đối với thân nhân quân nhân; đẩy mạnh phát triển nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, kết hợp với các chương trình tặng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, giảm bớt một phần khó khăn về chỗ ở cho gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng; góp phần tích cực chăm sóc đời sống cán bộ quân đội nghỉ hưu, các đối tượng làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương. Đến nay, cơ bản hoàn thành việc thực hiện chính sách đối với những người tham gia các thời kỳ kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (có gần 3 triệu lượt người được hưởng chế độ với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng).

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm sóc người có công, đền ơn đáp nghĩa. Trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách mới; phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; từ 2010 đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 9.782 hài cốt liệt sĩ; đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ. Chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh tuyên dương Bà mẹ Việt Nam anh hùng (có thêm trên 60.000 Bà mẹ được tuyên dương); sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công; đối tượng, điều kiện, chế độ, chính sách và các quy định về trách nhiệm, trình tự, thủ tục hồ sơ phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới; chăm lo chu đáo các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh, từ trần trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động chăm sóc người có công, đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng, thực sự tạo được ấn tượng tốt; toàn quân đã xây dựng 6.912 nhà tình nghĩa; tiếp tục nhận phụng dưỡng thêm 1.400 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (20% số Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống của cả nước); hàng năm, dành hàng chục tỷ đồng hỗ trợ các Trung tâm thương binh nặng về phương tiện, trang thiết bị dùng chung; việc tiếp nhận và giải quyết việc làm cho con thương binh nặng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội được dư luận đánh giá cao; công tác giải quyết các tồn đọng về thương binh, liệt sĩ qua các cuộc chiến tranh được triển khai chặt chẽ, thấu tình, đạt lý.

Năm là, thực hiện tốt các chính sách xã hội trong quân đội. Kết hợp đề xuất mở rộng các chính sách, đổi mới chế độ hỗ trợ với nâng cao năng lực các trường nghề, chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm của xã hội phù hợp thị trường lao động thời kỳ mới; công tác chăm sóc, điều trị và các chính sách hỗ trợ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, bệnh tâm thần, hiếm muộn con được các cấp quan tâm, thể hiện tính nhân văn và thiết thực. Các đơn vị quân đội gắn với địa bàn đóng quân có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ, thiên tai; chung sức xây dựng nông thôn mới, xoá đói, giảm nghèo; phòng chống các tệ nạn xã hội…

Sáu là, không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực của cơ quan chính sách và đội ngũ cán bộ chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp uỷ, chủ trì các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn về số lượng và chất lượng, kết hợp bố trí mới và tăng cường, quan tâm quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ; năng lực công tác, tinh thần, trách nhiệm, sự tâm huyết, tận tụy của đội ngũ cán bộ chính sách ngày càng được nâng cao; phương pháp, tác phong công tác có nhiều đổi mới, bám sát và hướng mạnh về cơ sở; việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được coi trọng; sự minh bạch hoá, chuyên nghiệp hoá trong công tác chính sách có tiến bộ rõ rệt…

Những kết quả tổng hợp của công tác chính sách trong toàn quân thể hiện quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; là sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, cơ quan và đơn vị quân đội; góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách, người có công và hậu phương quân đội; tăng thêm niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, quân đội; tác động tích cực đến nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện chiến đấu của quân đội ta, đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tới, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt những định hướng cơ bản về chính sách xã hội trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá XI), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Theo đó , cấp uỷ, chỉ huy các cấp tiến hành tổng kết Chỉ thị 523-CT/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Kế hoạch số 1406/KH-CT ngày 17/9/2012 của Tổng cục Chính trị; đúc rút kinh nghiệm, xác định các chủ trương, giải pháp công tác chính sách trong nhiệm kỳ tiếp theo (2016 - 2020); tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, ưu đãi đối với người có công phù hợp với lộ trình cải cách của Nhà nước và Kế hoạch số 649-KH/QUTW ngày 05/11/2013 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương. Bám sát quá trình phát triển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Quân đội trong thời kỳ mới, đề xuất đúng, trúng, kịp thời các chính sách, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân. Đồng thời, không ngừng hoàn thiện chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc tốt hơn đời sống người có công, người tham gia kháng chiến; thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và giải quyết các vấn đề chính sách sau chiến tranh. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách có số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm nòng cốt tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách trong thời kỳ mới./.


(Bài đăng trên Báo QĐND, số ra ngày 14/9/2015)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1501 Cập nhật lúc: 14/09/2015 7:05
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 143

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16685599